Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

Leeropbrengsten

Op onze school brengen we tweemaal per jaar de leeropbrengsten in kaart om ons onderwijs en de kwaliteit te meten.

Wij vinden het werken aan leerlijnen met theoretische en praktische vakken belangrijk. Ook de bijbehorende scores geven ons onderwijs richting en deze scores maken het mogelijk de juiste plannen te maken en het onderwijs te organiseren. Heel belangrijk naast vorderingen op de leerlijnen, zijn de ontwikkelingen binnen de ondersteuningsbehoeften. Als leerlingen een mindere mate van ondersteuning behoeven is dat een belangrijke opbrengst. Dit kan gebeuren door een goed onderwijsaanbod, een goede omgeving en het inzetten van de juiste interventies. 

De vakken lezen en rekenen zijn verbeterd door de interventies die we eerder ingezet hebben en nu vasthouden. Die interventies waren het planmatig bespreken van het juiste en meest passende onderwijsaanbod op deze vakken. Daarbij hoort ook het inzetten van de juiste materialen en methodes. Zoals Leespraat en Fototaal voor technisch lezen, bij rekenen Numicon (reeds ingezet) en Rekenroute (wordt geïmplementeerd). 

Daarnaast besteden we bewuster aandacht aan het leren generaliseren van vaardigheden. Door meer met vaardigheden te oefenen buiten de eigen klassenomgeving en met andere personen dan hun eigen klassenleiding, kunnen we de vaardigheden in een bredere context aanleren. Dit zal op den duur de opbrengsten verhogen.

Ook zijn we gestart met het onderzoeken naar een meer passende wijze van het in kaart brengen van de sociale en emotionele ontwikkeling en de executieve vaardigheden van leerlingen. Dit zal in gezamenlijkheid, met overige Punt Speciaal scholen, voortgezet worden. Er is onderzocht welk instrument ons als organisatie en scholen goed ondersteund. Dit zal langzaamaan verder geïmplementeerd worden in de school. Ouders en betrokkenen zullen geïnformeerd worden door de school indien dit betrekking heeft op het in kaart brengen van de ontwikkeling van hun kind.

In alles wat wij doen rondom het onderwijsaanbod en verstevigen van het onderwijsconcept, werken wij planmatig en doelgericht. Waardoor processen geëvalueerd en bijgestuurd worden.

Met onze leerlingen werken we op planmatige wijze aan doelen en ontwikkelingsdomeinen. Deze doelen brengen we in kaart in ons leerlingvolgsysteem en ontwikkelingsperspectief (opp). Door de ontwikkeling van de leerling op vaste momenten in het jaar met de leerling en ouders te bespreken willen we de leerling zoveel mogelijk meenemen in de eigen ontwikkeling, mogelijkheden en kansen.

Speciaal onderwijs (so) 
In het so wordt er de laatste jaren meer doelgericht en doelbewust ingezet op het vak leren leren. Hiervoor is instructie op leren leren in alle klassen op het rooster gezet. Momenteel wordt er gewerkt aan een doorgaande leerlijn tussen leren leren so en voorbereiding op dagbesteding en arbeid op het vso. 

In de jongste groepen binnen het so staat het bewegend leren centraal (sinds 2020). Daar wordt, met ondersteuning van interne fysiotherapeuten, door de klassenleiding dagelijks gericht aan gewerkt. De motorische ontwikkeling gaat hand in hand met de geestelijke ontwikkeling. Beweging heeft ook een impact op de ontwikkeling van ons brein.  Daarom is bewegen een belangrijk onderdeel van het dagelijks onderwijsaanbod in het so. Door het aanbieden van een gevarieerde omgeving (onder andere in de speellokalen) met regelmatig nieuwe en uitdagende prikkels gaat het kind al spelend, ontdekkend en lerend de verschillende fasen van de ontwikkeling door. Ieder op zijn eigen tempo en eigen wijze. Er wordt planmatig gewerkt in de klassen aan spelend leren in samenwerking met de fysiotherapeuten. De methodiek die daarvoor gebruikt wordt is Bodymap: het ontwikkelingslab. Het samenspelen en samen beleven zal in het hele so weer meer centraal komen te staan na een periode met beperkingen op dit vlak door corona.  

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
In het vso is in 2021 de aangepaste leerlijn: voorbereiding op dagbesteding en arbeid, inclusief mondelinge taal en sociaalemotionele ontwikkeling, ingevoerd. We willen dat leerlingen de aangeleerde vaardigheden in een bredere context leren inzetten. De kans dat leerlingen aangeleerde vaardigheden in het dagelijks leven spontaan gaan gebruiken neemt daarmee toe. Daarom hebben we in 2021 de praktische mogelijkheden uitgebreid door een huishoudlokaal in gebruik te nemen en door extra leren op locatie (lol)-plekken te bezoeken. Er worden verschillende stages ingezet. In 2022 werd ingezet op praktijkvakken, deze spelem naast de stages een meer prominente rol. Door de periode van beperkingen vanwege corona, is er weinig ruimte geweest voor klas overstijgende vakken. Dit kreeg in 2022 meer ruimte.

Verder zijn we leerlingen meer gaan betrekken bij hun eigen leerproces. In het verlengde hiervan hebben we voor bijna iedere vso-leerling een portfoliomap ingevoerd waarin de doelen zichtbaar zijn en voor de leerling begrijpelijk worden vermeldt. Deze map gaat met de leerling mee naar de klassen overstijgende vakken, de praktijkvakken, lol-plekken en naar interne/externe stages. 

Echt opbrengst verhogend is doelgericht te werken en hierbij helpt het om de doelen in periodes weg te zetten, doelen in de map te noteren en met leerlingen door te nemen. Ook lol en alle andere praktijkzaken helpen hierbij. 

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal.