Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en met een aantal zaken moeten zij instemmen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of is er een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail naar: secretariaat@dekom.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle voortgezet onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de regiodirecteur en/of locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door leraren.

Als er vragen zijn voor de leerlingenraad, stel deze dan per mail:
Minette van der Donk: m.vanderdonk@puntspeciaal.nl

Ouderraad

Op onze school hebben we goed georganiseerde oudercontacten zoals de ouderraad. Deze ondersteunt actief bij feestelijke activiteiten, zowel praktisch als financieel. De ouderraad heeft geregeld contact met school over activiteiten. Als er vragen zijn voor de ouderraad, stel deze dan per mail: ouderraad@de-kom.nl.

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal.

Meldingen- en klachtenprocedure

We streven ernaar om meldingen (incidenten, voorval of probleem) en klachten zo veel mogelijk intern op te lossen. Met de gedachte: zo klein als mogelijk, zo groot als nodig.

U wilt een melding doen?
Dan kunt u dit met de intern contactpersoon bespreken. Wanneer nodig zal deze persoon u doorverwijzen naar een locatieleider, regiodirecteur of de externe vertrouwenspersoon. Hieronder vindt u de contactgegevens van de interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon.

Interne contactpersonen
Riëtte Cöp 
06-59841946
r.cop@puntspeciaal.nl

Desiree Lohman
06-59858870
d.lohman@puntspeciaal.nl

U wilt een formele klacht indienen?
Als u een formele klacht wil indienen, kijk dan in het stroomschema melding- en klachtenregeling welke stappen u kunt nemen, klik hier.

Externe vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Bij Punt Speciaal werken we met het expertisecentrum Vertrouwenswerk dat gespecialiseerd is in vertrouwenszaken in het onderwijs. Onze vertrouwenspersonen zijn: Eefje van Antwerpen en Annelies de Waal. Zij begeleiden het proces rondom een melding of een klacht en eventueel ook bij het aangifte doen bij politie of justitie. Zij volgen ook de vastgestelde route in het stroomschema melding- en klachtenregeling.

Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

www.vertrouwenswerk.nl

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Punt Speciaal is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 95572, 2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
We proberen altijd intern meldingen of klachten op te lossen. In uitzonderlijke situaties is dit niet mogelijk, dan kunnen we de externe vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs benaderen. De vertrouwensinspecteur luistert en informeert, maar zoekt niet uit wat er gebeurd is. Hij draagt geen oplossing aan, maar helpt om tot een oplossing te komen. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur zelf geen aangifte, maar zal wel aangeven wanneer dit mogelijk of zelfs verplicht is. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook over een traject naar het indienen van een formele klacht.

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school of werkplek (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
· seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie;
· psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten);
· discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur) bereikbaar op het telefoonnummer: 0900 111 3 111.