Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

Praktische info

 

Schooltijden

Locatie:
De Kom

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 8.55 tot 15.00 uur.

Woensdag: van 8.55 tot 12.45 uur 

Locatie: 
De Laak 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 8.40 tot 14.45 uur.

Woensdag: van 8.40 tot 12.30 uur.

Locatie:
Pax Christi College 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 8.45 tot 14.50 uur.

Woensdag: van 8.45 tot 12.35 uur.

Alle leerlingen vrij 
i.v.m. studiedag medewerkers

Vrijdag 9 september 2022
Woensdag 12 oktober 2022
Dinsdag 11 april 2023
Woensdag 12 april 2023
Woensdag 17 mei 2023

 

Jaarkalender

Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2022
Carnaval/voorjaar 18 februari t/m 26 februari 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023    
Koningsdag 27 april 2023    
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023    
Vrije dag 19 mei 2023    
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023    
Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023

 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die er spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

secretariaat@dekom.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende (voortgezet) onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun klas gekozen om de groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de locatieleider van het vso. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door een van onze leraren. Heeft u een vraag/opmerking voor de leerlingenraad, dan kunt u een mail sturen naar Minette van der Donk: m.vanderdonk@puntspeciaal.nl

Ouderraad

Op onze school hebben we goed georganiseerde oudercontacten zoals de ouderraad. Deze ondersteunt actief bij feestelijke activiteiten, zowel praktisch als financieel. De ouderraad heeft geregeld contact met school over activiteiten. Heeft u een vraag/opmerking voor de ouderraad, dan kunt u een mail sturen naar:
ouderraad@de-kom.nl.

Afwezigheidsmeldingen

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van Rijksoverheid staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

Ouders/verzorgers moeten dit voor 08:45 uur aan de administratie of klassenleiding melden.

Alle interne therapieën voor die dag worden door de klassenleiding afgezegd. Echter, therapieën die door externe therapeuten gegeven worden, moeten door de ouders zelf afgezegd worden.

Ouders bellen zelf het vervoersbedrijf af en melden daar ook wanneer hun kind weer beter is en dus weer opgehaald moet worden. Als een leerling naar de dokter/tandarts/specialist moet, moeten de ouders op tijd doorgegeven wanneer de leerling gehaald/gebracht wordt. In overleg met de klas wordt dan bekeken wat er met de therapieën moet gebeuren.

Er is een aantal redenen waarvoor u verlof kunt aanvragen. Dit moet tijdig (minimaal twee dagen voorafgaand aan het verlof) schriftelijk gebeuren en gericht aan de directie. Wij zijn verplicht van u een bewijsstuk te vragen zoals een trouwkaart, rouwkaart, uitnodiging jubileum of verklaring van werkgever.

Klachtenprocedure

U wilt een formele klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Bekijk hier het schema

Contactpersoon Klachtenregeling
Riëtte Cöp 
06-59841946
r.cop@puntspeciaal.nl

Desiree Lohman
06-59858870
d.lohman@puntspeciaal.nl

Vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen gedaan worden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief).