Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

Praktische info

 

Schooltijden

Locatie:
De Kom

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 8.55 tot 15.00 uur.

Woensdag: van 8.55 tot 12.45 uur 

Locatie: 
De Laak 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 8.40 tot 14.45 uur.

Woensdag: van 8.40 tot 12.30 uur.

 
 

Vrij (studiedag medewerkers)

Vrijdag 29 september 2023
Woensdag 8 november 2023
Dinsdag 2 april 2024
Maandag 15 april 2024
Vrijdag 28 juni 2024

 

Jaarkalender

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2024
Carnaval/voorjaar 12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024    
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024    
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

 

Laatste schooldag  5 juli 2024   School sluit om 14:00 uur,
locatie Wamel 13:45 uur.

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die er spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

secretariaat@dekom.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende (voortgezet) onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun klas gekozen om de groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de locatieleider van het vso. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door een van onze leraren. Heeft u een vraag/opmerking voor de leerlingenraad, dan kunt u een mail sturen naar Minette van der Donk: m.vanderdonk@puntspeciaal.nl

Ouderraad

Op onze school hebben we goed georganiseerde oudercontacten zoals de ouderraad. Deze ondersteunt actief bij feestelijke activiteiten, zowel praktisch als financieel. De ouderraad heeft geregeld contact met school over activiteiten. Heeft u een vraag/opmerking voor de ouderraad, dan kunt u een mail sturen naar:
ouderraad@de-kom.nl.

Afwezigheidsmeldingen

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van Rijksoverheid staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

Ouders/verzorgers moeten dit voor 08:45 uur aan de administratie of klassenleiding melden.

Alle interne therapieën voor die dag worden door de klassenleiding afgezegd. Echter, therapieën die door externe therapeuten gegeven worden, moeten door de ouders zelf afgezegd worden.

Ouders bellen zelf het vervoersbedrijf af en melden daar ook wanneer hun kind weer beter is en dus weer opgehaald moet worden. Als een leerling naar de dokter/tandarts/specialist moet, moeten de ouders op tijd doorgegeven wanneer de leerling gehaald/gebracht wordt. In overleg met de klas wordt dan bekeken wat er met de therapieën moet gebeuren.

Er is een aantal redenen waarvoor u verlof kunt aanvragen. Dit moet tijdig (minimaal twee dagen voorafgaand aan het verlof) schriftelijk gebeuren en gericht aan de directie. Wij zijn verplicht van u een bewijsstuk te vragen zoals een trouwkaart, rouwkaart, uitnodiging jubileum of verklaring van werkgever.

Meldingen- en klachtenprocedure

We streven ernaar om meldingen (incidenten, voorval of probleem) en klachten zo veel mogelijk intern op te lossen. Met de gedachte: zo klein als mogelijk, zo groot als nodig.

U wilt een melding doen?
Dan kunt u dit met de intern contactpersoon bespreken. Wanneer nodig zal deze persoon u doorverwijzen naar een locatieleider, regiodirecteur of de externe vertrouwenspersoon. Hieronder vindt u de contactgegevens van de interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon.

Interne contactpersonen
Riëtte Cöp 
06-59841946
r.cop@puntspeciaal.nl

Desiree Lohman
06-59858870
d.lohman@puntspeciaal.nl

U wilt een formele klacht indienen?
Als u een formele klacht wil indienen, kijk dan in het stroomschema melding- en klachtenregeling welke stappen u kunt nemen, klik hier.

Externe vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Bij Punt Speciaal werken we met het expertisecentrum Vertrouwenswerk dat gespecialiseerd is in vertrouwenszaken in het onderwijs. Onze vertrouwenspersonen zijn: Eefje van Antwerpen en Annelies de Waal. Zij begeleiden het proces rondom een melding of een klacht en eventueel ook bij het aangifte doen bij politie of justitie. Zij volgen ook de vastgestelde route in het stroomschema melding- en klachtenregeling.

Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

www.vertrouwenswerk.nl

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Punt Speciaal is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 95572, 2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
We proberen altijd intern meldingen of klachten op te lossen. In uitzonderlijke situaties is dit niet mogelijk, dan kunnen we de externe vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs benaderen. De vertrouwensinspecteur luistert en informeert, maar zoekt niet uit wat er gebeurd is. Hij draagt geen oplossing aan, maar helpt om tot een oplossing te komen. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur zelf geen aangifte, maar zal wel aangeven wanneer dit mogelijk of zelfs verplicht is. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook over een traject naar het indienen van een formele klacht.

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school of werkplek (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
· seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie;
· psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten);
· discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur) bereikbaar op het telefoonnummer: 0900 111 3 111.