Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich door aan te sluiten bij het niveau van de leerling. We dagen de leerling uit om door te groeien vanuit de naaste ontwikkeling van zijn/haar niveau. Niets anders dus dan in het reguliere onderwijs. Alleen ontwikkelen onze leerlingen zich in een ander tempo en vaak minder harmonisch. Ook hebben ze er meer ondersteuning bij nodig.

In ons onderwijsaanbod staan zelfredzaamheid, sociaal en emotioneel leren, mondelinge taal en burgerschap centraal. We werken toekomstgericht met al onze leerlingen. Leerlingen worden begeleid om de einddoelen te behalen. Daar waar mogelijk stimuleren we zoveel mogelijk eigenaarschap. 

We gebruiken op alle scholen het landelijk doelgroepenmodel waarin we het niveau op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de leerling in kaart brengen en van daaruit de uitstroombestemming bepalen. In de klassen worden de leerlingen per leerroute ingedeeld.

Toekomstgericht

Toekomstgericht speciaal onderwijs

Op onze school werken we al met het jonge kind toekomstgericht. Ons lesaanbod is erop gericht dat kinderen zo breed mogelijk opgeleid worden. Zo kunnen zij in de toekomst een keuze maken die is gebaseerd op hun eigen interesses en mogelijkheden.

Hierbij ligt de nadruk op de vakken sociaalemotionele ontwikkeling, leren leren, praktische redzaamheid, zelfstandigheid, communicatie, lezen, rekenen, schriftelijke taal, burgerschap, wereldoriëntatie en seksuele relationele vorming.

Toekomstgericht vso
Ter voorbereiding op arbeid of dagbesteding, werken we met onze leerlingen toe naar de uitstroombestemmingen. Hiervoor leren zij binnen verschillende situaties om te gaan met verschillende mensen en factoren binnen werk-gerelateerde concepten.

Vanaf 16 jaar onderzoeken we gezamenlijk de arbeidsinteresses en gaan we hierover in gesprek met de leerling en zijn/haar ouders. Het gaat dan over de toekomst van leerling en de uitstroommogelijkheden komen aan bod.

Interne stage
Leerlingen voeren praktische vaardigheden uit in en om het schoolgebouw. Zij begeven zich in een veilige leeromgeving onder begeleiding van vertrouwde gezichten.

Leren op locatie (lol)
Leren op Locatie is de stap tussen interne en externe stage. Leerlingen doen een groepsgewijze stage op een externe locatie en voeren daar praktische werkzaamheden uit. Zij worden daar begeleid door medewerkers van hun eigen school en bevinden zich ondertussen midden in de maatschappij.

Externe stage
Leerlingen gaan individueel, dus zonder begeleiding vanuit school, naar een (leer)bedrijf. De stagecoördinator is hierbij ondersteunend op afstand.

Onderwijs op locatie (ool)
Leerlingen volgen onderwijs op een andere locatie. Bijvoorbeeld de groenopleiding op Werkenrode School, een ingekocht certificeringstraject bij een praktijkonderwijsinstelling, een kookles in de keuken van een restaurant in de buurt waar een schoolmedewerker instructies geeft, enzovoorts.

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal.

Onderwijsondersteuning

Leerlingen volgen onderwijs op onze school omdat zij een grotere mate van ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen. Dat houdt in dat we kleinere groepsgroottes hanteren, meer ondersteuning in de klas inzetten en extra expertise in school hebben. Denk aan therapeutische diensten zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, muziek- of speltherapie. 

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school in zijn basisondersteuning aanbiedt, kan er gekozen worden voor de inzet van zorg binnen onderwijs (zbo).

“Leren van en met elkaar,”

aldus internbegeleider van Punt Speciaal.

Leeropbrengsten

Op onze school brengen we tweemaal per jaar de leeropbrengsten in kaart om ons onderwijs en kwaliteit te meten. Hier volgen de meest recente leeropbrengsten van De Kom.

Wij vinden het werken aan leerlijnen voor theoretische en praktische vakken belangrijk. Ook de bijbehorende scores geven ons onderwijs richting en deze scores maken het mogelijk de juiste plannen te maken en het onderwijs te organiseren.

Bij De Kom maken we bij leerlingen met autisme onder andere gebruike van de methode 'Geef me de Vijf'. Bij leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (emb) voeren we sinds 2021 het werken met de LACCS-methodiek gefaseerd in.

De vakken lezen, mondelinge taal en rekenen zijn verbeterd door de interventies die we in 2020 toegepast hebben. Door het organiseren van lees- en rekenbesprekingen houden we elkaar scherp en wordt deze verbetering vastgehouden.

Daarnaast besteden we bewuster aandacht aan het leren generaliseren van vaardigheden. We hebben een grote populatie leerlingen met autisme. Zij hebben vanuit hun stoornis per definitie meer moeite met het generaliseren van vaardigheden. Door meer met vaardigheden te oefenen buiten de eigen klassenomgeving en met andere personen dan hun eigen klassenleiding, kunnen we de vaardigheden in een bredere context aanleren. Ook onderzoeken we in 2022 een meer passende methode die een positief effect kan hebben op de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Meer algemeen en alle interventies overstijgend stimuleren we om meer planmatig en doelgericht te werken. Bij het werken in de zone van naaste ontwikkeling willen we niet enkel aansluiten net boven het beheersingsniveau, maar willen we bij het aanbod meer bewustzijn creëren richting het einddoel.

Speciaal onderwijs (so)
In het so wordt er sinds 2021 meer ingezet op het vak leren leren. Hiervoor is instructie op leren leren in alle klassen op het rooster gezet. Momenteel wordt er gewerkt aan een doorgaande leerlijn tussen leren leren so en voorbereiding op dagbesteding en arbeid op het vso.

In de jongste groepen binnen het so staat het bewegend leren centraal sinds 2020. Daar wordt, met ondersteuning van de interne fysiotherapeuten, door de klassenleiding wekelijks gericht aan gewerkt.

Het samenspelen en samen beleven zal in het hele so weer meer centraal komen te staan na een periode met beperkingen op dit vlak door corona.  

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
In het vso is in 2021 de aangepaste leerlijn: voorbereiding op dagbesteding en arbeid, inclusief mondelinge taal en sociaalemotionele ontwikkeling, ingevoerd. We willen dat leerlingen de aangeleerde vaardigheden in een bredere context leren inzetten. De kans dat leerlingen aangeleerde vaardigheden in het dagelijks leven spontaan gaan gebruiken neemt daarmee toe. Daarom hebben we in 2021 de praktische mogelijkheden uitgebreid door een huishoudlokaal in gebruik te nemen en door extra leren op locatie (lol) plekken te bezoeken. Er worden verschillende stages ingezet. In 2022 wordt ingezet op de praktijkvakken, deze zullen naast de stages een meer prominente rol gaan spelen. Door de periode van beperkingen door corona is er weinig ruimte geweest voor klas overstijgende vakken, dit zal in 2022 weer meer ruimte krijgen.

Verder zijn we leerlingen meer gaan betrekken bij hun eigen leerproces. In het verlengde hiervan hebben we voor bijna iedere vso-leerling een portfoliomap ingevoerd waarin de doelen zichtbaar zijn en voor de leerling begrijpelijk vermeld staan. Deze map gaat met de leerling mee naar de klassen overstijgende vakken, de praktijkvakken, lol-plekken en naar interne/externe stages.

Schoolondersteuningsprofiel

In dit document staat hoe wij ondersteuning aan onze leerlingen aanbieden. Naast de basisondersteuning wordt tevens de aanvullende ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband omschreven.   

Klik hier om het document te openen.